กิจกรรมซื้อดีเบิร์ดเดย์(Suedee Birthday) บุญหล่นทับ

Suedee Birthday

กิจกรรม”ซื้อดีเบิร์ดเดย์(Suedee Birthday) บุญหล่นทับ” กิจกรรมดีๆที่จัดโดยกลุ่มสมาชิกบริษัทธนัชบุรี โดยการออมเงินวันละบาท จากกระเป๋า wallet ของเราวันละ 1 บาท เพื่อสะสมให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้นๆ โดยการนำเงินสะสมทั้งหมดในแต่ละเดือนมาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 50% หักไปเพื่อนำไปทำบุญ หรือบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
ส่วนที่ 2 50% จะนำมาแบ่งให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้นๆ คนละเท่าๆกัน

ตัวอย่าง
หากมีสมาชิก ณ 30 เมษายน 2563 จำนวน 10,000 คน เราจะมีเงินสะสมอยู่ที่ 300,000 บาท นำไปทำบุญ 150,000 บาท อีก 150,000 แบ่งให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนเมษายนทั้งหมด (*สมาชิกทุกคนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด) หากมีสมาชิกเกิดเดือนเมษายน 15 คน แต่ขาดคุณสมบัติ 5 คน คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์จ่ายให้เฉพาะคนที่มีคุณบัติครบ 10 คน คนละ 15,000 บาท

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เกิดความรัก ความภักดีต่อบริษัท ธนัชบุรี จำกัด
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเห็นความสำคัญซึ่งกันและกัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1.ต้องเป็นสมาชิกของบริษัทธนัชบุรี และมีการรักษายอดติดต่อกัน 3 เดือน (ทุกโปร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)
2.ระบบจะหักเงินวันละ 1 บาท จาก E-Wallet เพื่อสะสมไว้ใช้ในกิจกรรม Suedee Birthday
3.ระบบจะนำเงินสะสมแบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อมาใช้ในกิจกรรม Suedee Birthday
50% นำไปทำบุญ หรือบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
50% นำมาแบ่งให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้นๆ
*** ส่วนแบ่ง % อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

หมายเหตุ
*กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดทำโดยกลุ่มสมาชิกด้วยกันเอง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทธนัชบุรี จำกัด แต่อย่างใด
** การที่ท่านส่งคำขอร้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Suedee Birthday ถือเป็นการยินยอมให้ทางบริษัท ธนัชบุรี จำกัด หักเงินจาก E-Wallet เพื่อสะสมไว้ใช้ในกิจกรรม Suedee Birthday (ท่านใดที่มีความประสงค์จะยกเลิกกิจกรรม สามารถทำได้ทุกเมื่อ หากท่านยกเลิกไปแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมน้ได้อีก)
*** หากสมาชิกขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การรับผลประโยชน์จากกิจกรรม Suedee Birthday
**** มติที่ประชุมของคณะทำงาน ถือว่าเป็นที่สุด

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Suedee Birthday โดยการพิมพ์ข้อความส่งมาหาเรา ดังตัวอย่าง
สมัคร-เลขที่สมาชิก-ชื่อ สกุล-วันเดือนปีเกิด
เช่น
สมัคร-M0000006655บุญสร้าง ตันตินิจกุล16/12/2517

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อดีเบิร์ดเดย์(Suedee Birthday) บุญหล่นทับ ณ 28/01/2564

ลำดับเลขที่สมาชิกชื่อสถานะ
1M0000009466อมรฆวัฒน์ บุญใสOK
2M0000009323พสธร สาระยิ่งOK
3M0000008853ธัญนันท์ ฐิติปัญญาทรัพย์OK
4M0000009410วรินทร์ทิพย์ วัลลภศิริOK
5M0000007031กิรณาพัชร์ ชยาอนันตพัฒน์OK
6M0000001951สธนวัวัฒน์ คชอจOK
7M0000009430มยุรี เชาว์ไวOK
8M0000006242ชาลี ดำรงค์กิจมั่นOK
9M0000003496แพน กันยะOK
10M0000003042ชาลิณุช เกื้อกิจ OK
11M0000006606สุปราณี มหาแสนOK
12M0000009775นงค์คราญ  เผ่าต๊ะใจOK
13M0000007802ชนางรัก  ขวัญอาตมผดุงOK
14M0000002028ภัทราพร บุญหนุนOK
15M0000003774ทัพพ์สุชญา โชติภัทรานันต์OK
16M0000006651 ทองพียร  บุพชาติOK
17M0000008253รักษนาภร แซ่เฮ็งOK
18M0000009427เพ็ญ​พิมล​  โชค​วิทยา​นุกูล​OK
19M0000002783สำรวย กลั่นกลึงOK
20M0000009304รังสรรค์ โชติวนาวรรณOK
21M0000003966นภกัญ ศรีอ่อนหล้าOK
22M0000009785นงค์คราญ  เผ่าต๊ะใจOK
23M0000009408 กนกรส จิตต์พานิชOK
24M0000008094อินทร แสนใจOK
25M0000006568ธนาพงศ์ ลาภอาภารัตน์OK
26M0000007268ภัทชา ปาระมีศรีOK
27M0000009203สุณีมาศ เงากระจ่างOK
28M0000008517สมหวัง หวังสาและOK
29M0000003348สุทธิพงษ์  มั่นคงOK
30M0000008404ซัยฟุตดีน สาครOK
31M00000060147ศรีกุลณัฐ จันทะมงคลOK
32M0000003931กัณฑิมา สุขดำOK
33M0000008767 อลิสา  มั่นคง OK
34M0000005530วินัย สิทธิเจริญยศOK
35M0000005439ธนกร สิทธิเจริญยศOK
36M0000008864ทองรินทร์ พลวงศ์ษาOK
37M0000009061สุพรรณ โภคากรณ์OK
38M0000003661ชนากานต์ วิสิฐพงศ์พันธ์OK
39M0000003508คำน้อย ไข่ทาOK
40M0000003543กชกร วิสิฐพงศ์พันธ์OK
41M0000003804พัชรพร วิสิฐพงศ์ฑันธ์OK
42M0000005804บริพัตร วิสิฐพงศ์พันธ์OK
43M0000008613วิเชษฏ์ เก้าลิ้ม OK
44M0000009540รุ่งรัตน์ เก้าลิ้ม OK
45M0000009564คุณิตา ลำเจียกสกุลOK
46M0000005766พงษ์พิพัฒน์  เมืองพรหมOK
47M0000003206พรลัดดา ไขศรี OK
48M0000009714สาคร ปั้นอินทร์OK
49M0000009542ลำพู ปั้นอินทร์OK
50M0000009718ภัคกร เมฆยะOK
51M0000009752ประนอม จงบรรดาลOK
52M0000009763ฐานิสรา พนาพิทักษ์กุลOK
53M0000009778สมชาย ทองโคกสีOK
54M0000009811สมมิตร พินิจพันธ์OK
55M0000009813บุญฑริก พรหมพินิจOK
56M0000006653ภัคเอก จอกลอยOK
57M0000009432พรวรินทร์  บัณฑิตวุฒิวงศ์OK
58M0000008790น.ส.ปุณฑริกา สาครOK
59M0000009839ธนพิสิษฐ์ อินสิงห์ทองOK
60M0000009827บุญ อยู่สุขOK
61M0000009835ไว สุรินทร์บุตรOK
62M0000008221ไพลิน พูนเลิศมงคลOK
63M0000006960พิสิษฐ์ ญาณวิเศษพงศ์OK
64M0000008854อรวรรณ จิตต์พานิชOK
65M0000008099ภคมน กุลวรานิธิOK
66M0000008505กรวรรณ สินสุวรรณ์OK
67M0000008328สุภาวิณี  หลงลืมOK
68M0000006655บุญสร้าง ตันตินิจกุลOK
69M0000005757สุรศักดิ์ นิลไธสงOK
70M0000009552สุวิน จันทรบุตรOK
71M0000008374สุทธิภัทร นิลไธสงOK
72M0000009193สุวนันท์  แสนใจOK
73M0000008507พิมรภัคร ไสยวรรณ์OK
74M0000008316พิศมัย แรมป่าขามOK
75M0000009773พงศ์พัฒน์ เกษมศานต์ฤดีOK
76M0000004083นายชูเกียรติ คณานุรักษ์ OK
77M0000006722นางสาวณัฐกาญจน์ คณานุรักษ์OK
78M0000009786นงค์คราญ  เผ่าต๊ะใจOK
79M0000008249 SHIOU RONG YANG OK
80M0000008242นางจิดาภา อิทธิวัตรOK
81M0000008579ธัญวรัชญ์ หิรัญธรรมดิลกOK
82M0000009667ฑีชิรากรณ์ จันทร์สายOK
83M0000009369ร.ต.อ.ประกอบ ศาสตร์เวชOK
84moooooo8451เกศรา  ชายชาตรีOK
85M0000009583ฐิติชญาน์ แถบคำ OK
86M0000003732 เพียน  อินทะวงOK
87M0000008861​นาย​ พงศกร​ คำจริง​OK
88M0000002795ปรียาณัชต์ พูลศรีสมบัติOK
89M0000002915ปิติวัฒน์ พูลศรีสมบัติOK
90M0000001548พรทิวา หลีจิรากุลOK
91M0000006560รตี วุฑฒวิภาตOK
92M0000001899พิพัฒน์ ศรีสมัย OK
93M0000002514นิธินันท์ อธินนท์ธัญรัฐOK
94M0000008870วีระพล  เยเปี่ยOK
95M0000009255ทศพันธ์  สิริวณิชพันธ์OK
96M0000008615เล็ก  ศรีพรหมOK
97M0000008403นงนุช  ฤทธิเดชOK
98M0000008737สมพร อร่ามเวชวรนันท์OK
99M0000009360นาง ละห์  บินอูเซ็งOK
100M0000003386สินธพร คำปันOK
101M0000009588ทศพันธ์  สิริวนิชพันธ์OK
102M0000008597สาลินี อร่ามเวชวรนัท์OK
103M0000009537ชลธิชา อร่ามเวชวรนัท์OK
104M0000008762พิราภรณ์ อร่ามเวชวรนัท์OK
105M0000009084ทอง อร่ามเวชวรนัท์OK
106M0000009754เฉลียว วาทะเรืองขจรOK
107M0000008256ศศิวิมล มณหรรษลักษณ์OK
108M0000009895บุญล้อม ขันทองคำOK
109M0000008434รัตยาพร ขวัญคีรียกเลิก
110M0000006360สุนทร นารถกอนOK
111M0000006043FAN TIEN SZUOK
112M0000009968สุภาพร จุมปาOK
113M0000008145 นางเกษร แสนใจOK
114M0000007284กชภัค  จันทกุลOK
115M0000007556วัชชิระ  จันทกุลOK
116M0000007901สุวิมล ทองบุญรอดOK
117M0000003734ริชธิณรงค์ ฐปกรณ์ชัยเลิศOK
118M0000010043โภพิรีย์ ตาลเลิศจิตรากุลOK
119M0000010041ธิติพงษ์ รุ่งเรืองรัตน์OK
120M0000004687ธันยนันท์ รวีเนติโรจน์ OK
121M0000009962cheexiong yapalyOK
122M0000006625พิมพ์ชนา คณะครุฑชัยนันท์OK
123M0000008849ชยธร พันธ์คูณOK
124M0000010045ทิพากร ธาราเพ็ชรัตน์OK
125M0000007307ปรีชา นิลวันOK
126M0000007418ทองหล่อ อินพิละOK
127M0000007419วัฒน์ นิลวันOK
128M0000009003ลักษมี​ กิจสวัสดิ์OK
129M0000007288เจริญ วงศ์แก้วOK
130M0000008121วาสนา  วงศ์แก้วOK
131M0000009263 ฟองคำ การเพียร OK
132M0000009281 ศักดิ์รินทร์ การเพียร OK
133M0000003398วิลาสีนี  ไชศรีOK
134M0000003251กรรณิการ์ วิสิฐพงศ์พันธ์OK
135M0000003400ปฎิมา พิพัฒน์ผลOK
136M0000009981รุ่งไพลิน นุชประไพOK
137M0000003450ชัยพฤกษ์ ดำแก้วOK
138M0000008840กันภัย สมหวังOK
139M0000009198นุ​ชรินทร์​  กระ​ทาง​OK
140M000008668 นายธีรวัฒน์ วงศ์แก้ว OK
141M0000001950ฑิยารัตน์ มิตรสารOK
142M0000009830นางกนกภัณฑ์ แสนใจOK
143M0000010074สุดคนึง สุนทรวรคุณOK
144M0000003447ศรัณดา ถานาOK
145M0000008115 ทรัพย์ สิงห์อุปโปOK
146M0000002579อธิกิจ ในจิตรOK
147M0000002138วีระชัย ในจิตรOK
148M0000008397ทักษ์ดนัย ไตรภูมิOK
149M0000008392พัขรพร มหาแสนOK
150M0000009019อนันตพร แก้วคงOK
151M0000006613กิ่งแก้ว อาจศัตรูOK
152M0000001072นฤมล ชมแคOK
153M00000010072นฤมล ชมแคOK
154M00000010049วันเพ็ญ เพชรประดับOK
155M00000010037ศุภวิชญ์ สองเมืองOK
156M0000004679ศรีกุลณัฐ จันทะมงคลOK
157xxxxxxxxxณัฐลดา หุณะปุญOK
158M0000005615ชนกสุดา หุณะปุญOK
159M0000005690ณัฐลดา หุณะปุญOK
160M0000008413อารยา ใจรังษีOK
161M0000010139กิตติภณ เชี่ยวพรรษาOK
162M0000010095มารยาท จันทร์ดกOK
163M00000010134กรชุลี พนาพิทักษ์กุลOK
164M0000008798ฐิติเนตย์ สรรพพันธ์OK
165M0000005303จุฑารัตน์ จิรกษาOK
166M00000010142วนิดาOK
167M0000010075กฤษณะ ปัทมาลัยOK
168M0000002565ธัชนนท์ ทองบ่อOK
169M0000002912เจตนิพิฐ สกุลทองOK
170M0000007290ปัญจรัศม์ วัฒนกุลOK
171M0000005792ดาวิกา เกษมสิริกรOK
172M0000003595ปฐมพงษ์ ผลอารีOK
173M0000010033 นางวรินทร์ทิพย์ สำรวมใจOK
174M0000007847ธนัตถ์ศรณ์ รัตนศรชัย OK
175M0000010215จันทร์คำ สุรินทร์บุตรOK
176M0000010377ทองใบ มณีเนตรOK
177M0000010385อุษา แช่ตั๊นOK
178M00000010213จารุวรรณ ก๊วยวรกุลOK
179M0000010481กฤษณะ กล่อมแก้วOK
180M00000010381เกศินี ตันตินิจกุลOK
181M00000010378วิศรุต ตันตินิจกุลOK
182M00000010383วรศักดิ์ ตันตินิจกุลOK
183M00000010449พงศกร ตันตินิจกุลOK
184M0000001837พงศธร ต่อสกุลOK
185M0000010110อภิชาติ ไข่ทาOK
186M0000010499กนกพร ตระหง่านOK
187M0000003224 ศรินญารัตน์ วงษ์พันธรรม OK
188M0000003139 ธัญญารัศมิ์ วงษ์พันธรรม OK
189M0000010538ธีรพงศ์ มาทาOK
190M0000006066วันเพ็ญ พรหมเมศOK
191M00000010536สวรส ชุมพลพันOK
192M0000010560ละเอียด อร่ามเวชวรนันท์OK
193M0000007141 มาราตรี​ทองคำOK
194M0000006759​ชาญชัย​ ศุภกิจOK
195M0000006760​ชาญชัย​ ศุภกิจOK
196M0000006759​ชาญชัย​ ศุภกิจOK
197M0000007654 มาราตรี​ทองคำOK
198M0000007656 มาราตรี​ทองคำOK
199M0000010618เมวดี อร่ามเวชวรนันท์OK
200M0000010568น.ส.ไพทิน เรือนคำ   OK
201M0000010626พรรณี สุขเจริญOK
202M0000010624ชลิดา จิระภัครุจาภาOK
203M0000010628ทวีพร ศรียาชีพOK
204M0000010634ไอริน นิลไธสงOK
205M00000010616กาญณมาส  มั่นเจริญOK
206M0000003514ณัชชารีย์ ชำนาญงามOK
207M0000010671อนุชา เชาว์ไวOK
208M0000010672 กตัญญน นทน์ ตาลเลิศจิตรากุลOK
209M0000009050 นัทนนท์ ใบบ้งOK
210M0000003552 สัจจวัจน์ สุวรรณพงศ์OK
211M0000005407 สุวิชัย ศรีสุทธิพงศ์OK
212M0000005433 อรอุมา แซ่ลิ้มOK
213M0000009720กิตฏกานต์ แพเศวตไพศาล OK
214M0000008124พุฒิพัฒน์ ภักดีOK
215M0000010868ส.อ.ถนอม ตุ่นคำOK
216M0000010385อุษา แช่ตั๊นOK
217M0000008870ด.ญ.รัยบีนา  แสนจักรคำOK
218M0000011052สุบัน เข้นาOK
219M0000010922กฤษฐิเชษฐ์ แก้วสองศรีOK
220M000009021พรหมพัฒน เนื่องกิตติรัตน์OK
221M000010620 ดวงใจ แสนใจ OK
222M0000011053ชนัญชิดา ดาปานOK
223M0000011126ด.ช.ธนาชาติ จันสนิทOK
224M0000005542รพีพรรณ น้อยหมื่นไวย์OK
225M0000003950ภัทรนิษฐ์ ชื่นชมOK
226M0000006469สุวิทย์ พาณิชย์ชาญศิริกุลOK
227M0000007280ภัทรสุดา พาณิชย์ชาญศิริกุลOK
228M00000010607บรรจง วิสิฐพงศ์พันธ์OK
229M0000010635นพดล ปันสันOK
230M0000008631 ใยตน ยุโซะOK
231M0000008661 ยารียะ แวหามะOK
232M0000008663 ซอลีฮ๊ะ อูเซ็งOK
233M0000008665 ต่วนกาสมี สาเหดลูวิOK
234M0000008678 มัชยูวิง ยุโซะOK
235M0000008713 ฟาดีล๊ะ เจะแวOK
236M0000008715 ฮำหมัดอัสรอ ยุโซะOK
237M0000008715 ฮำหมัดอัสรอ ยุโซะOK
238M0000008717 เจะนิ ตาเละOK
239M0000008719 นาตาซา ตาเละOK
240M0000008723 เอพีร์ ตาเละOK
241M0000009182 มูฮัมหมัดฟัยรุส ตาเละOK
242M0000009182 มูฮัมหมัดฟัยรุส ตาเละOK
243M0000008725 มะยาเซะ ยุโซะOK
244M0000008727 อัสรีรา ยุโซะOK
245M0000008731 ฮานีซา ยุโซะOK
246M0000008733 ตีเม๊าะ มูซอOK
247M0000008734 รุสรัม เจ๊ะแตOK
248M0000008768 เจะอันวา ตาเละOK
249M0000009651 สน๊ะ ยุโซะOK
250M0000009637 สมาแอ ยุโซะOK
251M0000009641 ปาตีเม๊าะ มามะOK
252M0000009643 รอกีเย๊าะ เจ๊ะหะOK
253M0000009653 นูรีย๊ะ สาหะOK
254M0000009663 นูรียะห์ ยูโซะOK
255M0000009665 ฟาตีเมาะห์ เจ๊ะแตOK
256M0000009683 มัซนีวาตี ตาเบะOK
257M0000009692 มูฮัมมัดฟัยซอล เจ๊ะแวOK
258M0000009692 บิด๊ะ เจ๊ะแตOK
259M0000009700 ไอซะห์ ยุโซะOK
260M0000009690 บิด๊ะ เจ๊ะแตOK
261M0000011141โมฬี สรรพพันธ์OK
262M0000009702 ไฟซู ยะผาOK
263M0000009702 ปารีดะห์ ยุโซะOK
264M0000011143เมทิน่า เสาเวียงOK
265M0000003772ธนกร แถววีระชนOK
266M0000008074 จิรัศยา  มัชฌิมาOK
267M0000003431สุกันยา พิลาไชยOK
268 M0000008996ลำพูน บุญหล้าOK
269M0000007799 ธันยพร ขันเงินOK
270M0000008280 โชคการ ลิ้มลาภเลิศOK
271M0000011187สุวิทย์ จีนบางช้างOK
272M000005692กรกมล คงกองOK
273M0000009462 ภัทรภร สววิบูลย์OK
274M0000009414ฐิศราOK
275M0000011166ชนกานต์ เกื้อกิจOK
276M0000007788 ปุณยนุช  ขันนาคOK
277M0000011219นภษร แก้วศรีมลOK
278M0000008842สมญา​ ภักดี OK
279M0000011217เมธี ชาวเหนือOK
280M0000009618ประมวล สลับศรีOK
281M0000003456สุรสิทธิ์ วงษ์จาดOK
282M0000010543นายเศรษฐกฤฎิ์  ศุภจรัลคุณากร OK
283M0000010610  นายกิตติธัช  การเพียร OK
284 M0000010629 นางนพวรรณ  แก้วไฝ OK
285M0000010667วิภาพร ไข่ทาOK
286M0000005956ละเอียด ปรีชาวนาOK
287 M0000008775ชโลทร โชควัฒนคูปต์OK
288M0000003948อภิษฎา พรมวิชัยOK
289M0000009596ศิราวุฒิ โชควัตนคูปต์OK
290M0000011222สุดใจ วิสุทธิสาOK
291M0000009621 ธัญญพัฒน์ หนักแดงOK
292M0000010272 แดง หนักแดงOK
293M0000010270 ฉลวย โฮมกระโทกOK
294M0000010090 กฤตสกล วิชชานนท์OK
295M0000010112 กฤชฐากร วิชชานนท์OK
296M0000008847ฉัตรภรณ์​ เพชรพุกOK
297M0000008117ปิยะพงษ์​ เปล่งธรรมOK
298M00000011241พิศมัย ธีระพันธ์OK
299M0000011261กานดา มีสุขสมบัติOK
300 M0000011289ดช.ติณ์ กุลพิเนต(อวิรุทธ์)OK
301M0000004091ปติญา เดชาบวรฉัตรOK
302M0000003526อัมรินทร์ ทิพย์ปัญญาOK
303M0000003669กาญจนา เสริมสกุลเกียรติOK
304M0000008792อุไรวรรณ วงษ์กฎOK
305M0000003952ธีรดา กรวีรอังกูรOK
306M0000011053ชนัญชิดา ดาปาน OK
307M0000010622นุตยา สุนทรารักษ์ OK
308M0000010773ประคอง สร้อยมะณี OK
309M0000010564สุภาวิณี พิสดาร OK
310M0000010632สมเจตน์ ธรรมธวัชชัย OK
311M0000009329 พิศมัย เหล่ามาลาOK
312 M0000008816นรินทร์ อินต๊ะวิชาOK
313M0000008615น.ส.ปุณฑริกา  สาครOK
314M0000011315เมตตา วงค์บุญงามOK
315M0000002911กรุณรัก์  สถินท์ OK
316M0000008517อนันท์ ขอพงษ์ไพบูลย์OK
317M0000010882ประเสิรฐศรี ทิฮ่อนOK
318M0000006609สุธี​ เปล่งธรรมOK
319M0000008138 ไพทูรย์  พรหมพุฒิพงศ์OK
320M0000008342 นิธิศ  ชนะชัยOK
321M0000008346 ชนาภา  ภูนาแร่OK
322M0000008340 เกสินี  รัตนภูOK
323M0000008348เพ็ญศรี  ปาละวงศ์OK
324M0000011341เพชรพล เอื้อเฟื้อOK
325M0000011351สมศักดิ์ เอื้อเฟื้อOK
326M0000011352ศันสนีย์ อินสิงห์OK
327M0000008350 เบญจรัตน์  ปัญญาสวัสดิ์OK
328M0000010274 รุจิฬา  อันบุรีOK
329M0000010276 อรพันธ์  ยุติกาลOK
330M0000010566 จิตติมา  อินทะปัญญาOK
331M0000010534 พัฒนา  บุญคัมภ์OK
332M0000010832 ธัญญาภรณ์  อุดอามาตย์OK
333M0000011142 ภัคมณน์  อุดอามาตย์OK
334M0000010833 ปนัดดา  งามสมบัติOK
335M0000008851คัคนานต์   บรรเทาOK
336M0000009581นางลดาวัลย์ ดำนิลOK
337M0000008872นภัทรัตน์​ อยู๋อำไพธนากุล​ OK
338M0000010112 กฤชฐากร วิชชานนท์OK
339M0000011425สมพิตย์ แปดเหลี่ยมOK
340M0000008479กัญชพร วุฑฒวิภาตOK
341 M0000011448ชัยกิตติ์สรณ์ ไกรถิ่นOK
342M0000011348จรูญ บุตรน้ำเพ็ชรOK
343M0000011320ชาญเมธา ฤทธิ์กันโตOK
344M0000006509คุอัญกร  บุพชาติOK
345M0000011466สุภัค สิทธิฤกษ์OK
346M0000011471นิภา ฝั้นนาOK
347M0000002367นางอัศรา  ภานุรักษ์OK
348M0000010151นาง สุลิสา พรหมจรรย์OK
349M0000011511อับดุลเลาะ แวนนิOK
350M0000008940ณรงค์​ ส่องสว่างOK
351M0000011533ชาตรี แป้งหงษ์แก้วOK
352M0000008565สมจินต์ อนุกูลOK
353M0000011543เรือนแก้ว เป๋าคำOK
354M0000011541ม่วย เสริมสินธุ์OK
355M0000011536ประกายรุ้ง ดำแก้วOK
356M0000011530พรไพลิน สุขเจริญOK
357M000003732อัชรา  มั่นคงOK
358M0000011566สายพาน จันขูOK
359M0000011560 ขวัญชัย โชคศิริวรรณคดีOK
360M00000011347ปุณิกา  ประสงค์ผลOK
361M00000011424ธนเดช  ประสงค์ผลOK
362M0000011594จุธาภรณ์ มิตรสารOK
363M0000008827โกมล หาญณรงค์OK
364M0000009425สมัย บาระกุลOK
365M0000010482ถิรเดช  ปรัชญาภพลวัตOK
366M0000009023สุรีย์พร พูลขวัญOK
367M0000010789น.ส.พงศ์พัชรา พรหมเผ่าOK
368M0000011801วิราภรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์OK
369M0000011565รักษ์ษวรรณ ลำเจียกสกุลOK
370M0000011450ภัครัฐอนันต์ ลำเจียกสกุลOK
371M0000011555ด.ญ.ชวิภา ลำเจียกสกุลOK
372M0000011556รักษ์ษวรรณ ลำเจียกสกุลOK
373 M0000010789พงศ์พัชรา พรหมเผ่าOK
374M0000011824วราภรณ์ วรพิทย์พงศ์OK
375M0000010066ฉลอง  สิงห์แก้วOK
376M0000011803สลัก ปิยะเนตรวิจิตรOK
377M0000003520จารุณี พรมปัญญาOK
378M0000011890ปรีชา สว่างศรีOK
379M0000011891เดือนเพ็ญ พงษ์อ่ำOK
380M0000006773พระศุภชัย สิงหาอาจOK
381M0000011818ศ.อ.ปรรณจพล ปั้นโตOK
382M0000002161สะมี้ดะ วงศ์ทิพย์OK
383M0000011936พิศยาห์ ไชยวัณณ์OK
384M0000012003จันทรัศม์ ผ่านพินิจOK
385M0000007289อำพร บุญนาคOK
386M0000007989สุทธิ์ชัย บุญนาคOK
387 M0000006463ฝากฝัน ลองเนียมOK
388M0000012024ปรีชา สุปินชมภูOK
389M0000008340XX ชอบ ธิมาชัยOK
390M0000008340XX กานดา พัทธาผายOK
391M0000008340XX สุภาพ เมืองโคตรOK
392M0000008340XX นายพุฒิพงศ์ คำผุยOK
393M0000011955 น.สเพ็ญศรี  ปัญญาเฉียบOK
394M0000011958 นายพุฒิพงศ์ คำผุยOK
395M0000011959 น.สพิชญา ไตรยะวงศ์OK
396M0000011961 สุภาพ เมืองโคตรOK
397M0000011962 กานดา พัทธาผายOK
398M0000011951 ชอบ ธิมาชัยOK
399M0000011952 นางบังอร บุญคำOK
400M0000000011 นางน้ำฝน ประคองสินOK
401M0000011956 นางคันธิยา วงษ์แก้วOK
402M0000012025 น.ส.ปัจมาพร วรรณเสนOK
403M0000012026 นายสมศักดิ์ หงษ์ทองOK
404M0000012027 น.ส.สุพิชา ปู่ทาOK
405M0000012028 นางอรุณ  โฆนะตระกูลOK
406M0000012029 นางสุธีลา พิมพ์บูลย์OK
407M0000001203 นางสุภัคศรี เข็มท้าวOK
408M0000011768 น.สธัญญธร นิธิศธานีOK
409M0000011793 น.ส.สุดารัตน์ อาจวิชัยOK
410M0000011954 น.ส.หฤทัย กุลสุทธิ์OK
411M0000011953 นายมนต์ชัย คำมุงคุณOK
412M0000011791 นายศักย์สรณ์ พ่อไชยราชOK
413M0000011795 นายสุทธิ อาจวิชัยOK
414M0000011964 นางรมณีย์ ประทุมทองOK
415M0000011963 นางเบญจวรรณ เสนาลัยOK
416M0000011574 น.ส.ณัฐพัชร์ ศรีสุวงศ์OK
417M0000009349วีนา ฮาวบุญปั๋นOK
418M0000012051อัมพวัน สุกสีOK
419M0000000813ปราณี ไม้ประเสริฐOK
420M0000012061ดรุณี ศรีสุวรรณOK
421M0000012065กัญญ์ณพัชร์ ปราชญ์อำไพOK
422M0000012071มาลินี หาญจริงOK
423M0000012067นางคำปาน​ แก้วกอOK
424M0000012106เพทาย สาระชาติOK
425M0000008593กชกร​ จิตตอำไพOK
426M0000010283หนูผ่อน วงษ์ศรีนาคOK
427M0000000819เสรี ช่อหนองแสนOK
428M0000012137จิรวัฒน์ พรหมจรรย์OK
429M0000010194กิตติคุณ แสงวันOK
430M0000008501จินตนา บุญชูจรัสวันOK
431M0000008591กฤษณะ บุญชูจรัสกูลวันOK
432M0000008595น.ส จรรยพร รุ่งโรจน์OK